Крок за кроком
База даних учасників
Реєстрація
З чого почати
Створіть особисту сторінку
Зареєструйте свою організацію
Зареєструйте офіційного представника організації
Умови участі
Оберіть конкурс
Biotechnology 2016-17
Як знайти партнера
Наукова активність
Служба NMPTeAm
Служба Cordis Partner Service
Служба Ideal-ist
Засоби LinkedIn
Як оформити документи
Як оформити проектну пропозицію
Як розпланувати бюджет

Еко-дизайн і нові стійкі бізнес-моделіNMBP-22-2017: Бізнес-моделі і промислові стратегії, що підтримують нові ланцюги поставок для інноваційних продуктів чи послуг


Проблематика:

Відсутність стабільності на ринках не створює стимулів для промисловості стосовно довгострокових інвестицій в матеріальні активи, швидка реакція на ви­мо­ги ринку має вирішальне значення для успіху. У той же час новітні гнучкі виробництва, технології та потужності, зокрема 3D-друк, стали доступними, що дозволяє промисловості швидше адап­ту­ватися до потреб ринку і виробляти товари дрібносерійно. Усі європейські компанії, особливо малі та середні підприємства, повинні мати доступ до технологічної інфра­струк­тури з відповідними виробничими потужностями, для сприяння розвитку інноваційних продуктів і послуг від ранньої стадії техніко-економічної оцінки до виготовлення першої серії продуктів (прото­типу). Закупівля обладнання не завжди кращий варіант. Важливо розвивати систему ціннос­тей, що враховує розширення ланцюга поставок від стадії процесу проектування до кінцевого впро­вадження. Крім того, реальне виробництво можна розгорнути сьогодні в будь-якому місці світу, залишаючи ви­роб­ничі потужності в Європі невикористаними або застарілими. В даний час загаль­ний процес не обов'язково бере до уваги економічні, соціальні та екологічні вигоди для Європи.

Область застосування

Бізнес-моделі, що підтримують нові ланцюги поставок для інноваційних продуктів і послуг повинні сприяти обміну інформацією про доступні потужності серед поста­чальників послуг, яка може стосуватися виробництва цього виду продукції чи послуг, або існу­ючих виробників з вільними виробничими потужностями в певні моменти часу і бізнес компаній, що прагнуть короткострокових рішень для їх невикористаних потужностей. Нова техніка, інтернет, цифрові технології та соціальні медіа мають потенціал для підтримки нових моделей ланцюгів поставок, які орієнтовані на взаємодію типу бізнес-бізнес (B2B), а також бізнес- споживач (B2C), на поліпшення використання виробничого потенціалу в Європі. Рішення повин­ні сприяти обміну інформацією про вільні виробничі потужності між постачальниками послуг. Науково-дослідна діяльність повинна зосередитися на всіх наступних областях:
- Нові, адаптивні бізнес-моделі, мережі і конфігурацій для оптимізації інтеграції ключових технологій в промислових умовах, з метою утвердження лідируючих позицій промисловості ЄС на світових ринках. Підходи до інтеграції ключових технологій повинні привести до нової моделі європейського промислового виробництва і споживання, заснованої на більш стійких і ефективних ідеях виробництва і споживання, що підтримують більш індивідуальні стійкі продукти.
- Нові бізнес-рішення для тривалих ланцюжків постачання і комплексного сталого Європейського простору, з врахуванням потреб проектування, виробництва, використання та кінцевого терміну служби і зниження ризику володіння маловикористовуваними потужностями.
- Рішення, які дозволили б підприємствам в ланцюжку поставок використовувати нові гнучкі сис­те­ми виробництва та переробки з урахуванням локальних потреб; збільшити зв'язність і інтер­операбельність, дозволити швидку координацію і реакцію на потреби ринку, як систему в цілому.
- Рішення для місцевого співробітництва та поставок, спрямовані на зменшення впливу на навколишнє середовище, які стосувалися б продукції з високою доданою вартістю, здатної ди­намічно реагувати на конкуруючі виклики глобальної економіки, які повинні продемонст­ру­вати, як саме ЄС може отримати вигоду з міжнародного співробітництва. Діяльність в рамках проекту буде зосереджена на розробці нових концепцій і методологій для наукоємких, спеціа­лізо­ваних виробництв-послуг, які можуть відповідати вимогам мінливих ринків для інноваційних про­дук­тів-послуг. Соціальні та гуманітарні елементи, зокрема економіка та бізнес-адміністрування по­винні бути враховані. Зокрема, слід розглянути роль споживачів і користувачів в якості ак­тив­них учасників інноваційного процесу. Тематика особливо підходить для малих і середніх підприємств. Реалізацію теми планується почати при TRL від 4 до 6. Комісія вважає, що пропозиції, які передбачають внесок від ЄС 2-4 млн євро зможуть вирішувати цю конкретну задачу відповідним чином. Не виключається розгляд і відбір пропозицій, що передбачають інші рівні фінансування.

Очікуваний ефект:


- Зниження виробничих витрат в Європі завдяки кращому використанню наявних виробничих потужностей;
- Збільшення інвестицій в обробну промисловість Європи;
- Зниження впливу на навколишнє середовище в порівнянні з традиційним виробництвом продуктів з використанням місцевого та регіонального потенціалів;
- Розробка нових мереж постачання для організацій і створення рішень, які зможуть бути використані в інших галузях промисловості;
- Створення нових послуг, що підтримують ланцюжки поставок «бізнес для бізнесу»; Розвиток нових ланцюгів постачань;
- Створення нових моделей організації роботи і стійко керованих мереж / кластерів, здатних інтегрувати етапи розвитку продуктів / послуг в одній і тій же, а також у різних галузях промисловості.
- Створення стійких мереж і кластерів інтегруючи різних постачальників для збору, утилізації, переробки та повторного використання критичних матеріалів і компонентів у перспективі сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності. Заявки повинні включати в себе бізнес-плани і стратегії експлуатації.

Тип дії:

Наукові дослідження та інновації дії


Матеріали

Legal and Financial issues